Jeśli nie znajdujesz tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie skorzystaj z formularza kontaktowegoWitaj w Centrum Obslugi Klienta, wybierz interesujacy Cie temat:
Aby złożyć zamówienie należy zaznaczyć rodzaj produktu. Aby wybrać poprawnie kolor / rodzaj produktu, prosimy o sprawdzenie zdjęcia, które pojawi się po wyborze produktu z listy. Należy dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do kasy i wypełnić swoje dane adresowe. Płatności obsługiwane przez przelewy24 oraz Paypal.

Czas dostawy to średnio 2-3 tygodnie. Ponad 80% paczek dociera na miejsce przed upływem 15 dni roboczych. Możliwe są jednak opóźnienia po stronie przewoźnika, dlatego maksymalny czas dostawy to 45 dni roboczych.

Produkty wysyłane są przez naszego Partnera spoza granic Unii Europejskiej.

Ponad 80% paczek dociera do klienta w ciągu 20 dni roboczych.  Paczki wysyła nasz dostawca z Azji. Czasami zdarzają się opóźnienia ze strony przewoźnika, dlatego też maksymalny czas dostawy produktu to 50 dni roboczych. Link do śledzenia przesyłki wysyłamy na zapytanie mailowe od klienta.  

Powodem takiej sytuacji może być fakt, że nasze maile systemowe trafiają do Twojej skrzynki do folderów takich jak OFERTY, SPAM. Proszę sprawdzić dokładnie skrzynkę mailową, jeśli okaże się że nie ma maili o zamówieniu - prosimy o kontakt.

Jeśli zostały zamówionych więcej niż jeden produkt, być może zostały wysłane od różnych dostawców, dlatego też prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na kolejne paczki.

Masz 14 dni na dokonanie zwrotu od momentu odebrania paczki. Aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami.

Płatności

Płatności w naszym sklepie obsługiwane są poprzez Przelewy24 oraz PayPal


Darmowa Dostawa

Niezależnie od wartości zamówienia dostawa zawsze jest darmowa! Jeśli chcesz otrzymać towar za granicę - dostawa również jest darmowa (skontaktuj się wcześniej z nami w celu dokonania zamówienia za granicę - wówczas wygenerujemy dla Ciebie ręcznie  zamówienie)

Regulamin pośrednictwa sprzedaży - Underwoman.pl

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

§ 1 DEFINICJE

Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dostawca / Sprzedawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem; podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim (Chiny).

Dostawca:

Nazwa dostawcy:Yiwu Hodeang E-Commerce Co., Ltd.
Adres dostawcy: A3-301, Xingfuli E-Commerce Park, Jinhua, Zhejiang, China

Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się  do zbierania Zamówień  i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę  Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną  zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność  do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380   z późn. zm.).
Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się  do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem sklepu underwoman.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
Pośrednik – SEOPRO Marcin Szynkowski, z siedzibą w: 64-920 Piła, ul. Książęca 32/3, NIP: 7642369288 . Jeśli chcesz odstąpić od umowy SKONTAKTUJ SIĘ z nami, podaj nr zamówienia, wówczas podamy adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres w firmy. Przesyłka nie zostanie przyjęta.
Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się  wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 13.Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień  celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).
Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.
Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 19.Ustawa o  świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające   w szczególności informację  w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

§ 2 POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do udziału w ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w ofercie internetowej oznacza:

 • akceptację postanowień Regulaminu oraz
 • wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

2. Zaznacza się, że mechanicznie NIEMOŻLIWE jest dokonanie zakupów na platformie pośredniczącej underwoman.pl bez potwierdzenia informacji o przeczytaniu i akceptacji regulaminu.

3. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

4. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

5. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.

6. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

7. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie imieniem Klienta Ceny.

8. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

9. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej, z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.

11. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

12. Zdjęcia umieszczone na danej ofercie internetowej mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od stanu otrzymanego Towaru (wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych Kupujących).

13. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Prowadzącemu ofertę/Użytkownikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wzmiankowanych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

§ 3 DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

2. Złożenie Zamówienia  jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają  się w szczególności: imię  i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji w sklepie. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika

4. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać  Towar w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić  w terminie między 15, a 45 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni roboczych. 3. Po upływie 60 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę  uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę  albo wysyła ponownie nowy Towar. 

3. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić  stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić  protokół  szkody, który wraz z ewentualną  reklamacją  powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

5.  Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 01.12.2023 - 31.12.2024 mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia.

6.  Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

7 Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki. 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej 

3. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.

4. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

5. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności: system płatności Przelewy24 lub PayPal 

6. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia) oraz umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji od serwisu internetowego allegro.pl, jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.

7. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik ma obowiązek wystawienia faktury za dostawę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę zakupy oraz prowizję. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

§ 6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:

Klient:

zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU . Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

5. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Stroje kąpielowe", "Bielizna", "Produkty ochronne", "Uroda i Zdrowie", "Biżuteria" możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową.

6. Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania.

§ 7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@takeshop.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.

2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@takeshop.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.

3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@takeshop.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.

4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.

5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

§ 8 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę  wystąpienia nieprawidłowości.

4. Pośrednik zobowiązuje się  do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”, dostępny w zakładce „Centrum Pomocy” na Stronie Internetowej, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu. 

§ 10 PRAWA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim i jest również dostępny na stronie internetowej w sekcji Centrum Pomocy w zakładce Regulamin.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego. 

8. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.

9. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma SEOPRO z siedzibą w Pile, ul. Książeca 32/3  (dalej „My”, „Underwoman” ) operator internetowej platformy pośrednictwa sprzedaży dostępnego pod adresem www.underwoman.pl (dalej „Underwoman”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@takeshop.pl, adres pocztowy: SEOPRO Marcin Szynkowski, Książeca 32/3 64-920 Piła

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Underwoman

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pleja.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Underwoman, w tym dokonywania pośrednictwa handlowego oraz wynikających z tegoż transakcji.
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy pośrednictwa
  • obsługi reklamacji w Underwoman, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Underwoman.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie oferty oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Underwoman;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich preferencji zakupowych;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług.
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Underwoman oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Underwoman między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy pośrednictwa handlowego poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz Underwoman, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy; poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, pełny adres korespondencyjny,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz zawierać umów w ramach Underwoman.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Underwoman w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Underwoman; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Underwoman oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Underwoman, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Underwoman zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane adresowe zostaną przekazane do podmiotów poza UE, z którymi za pośrednictwem Under Shop zawierasz umowę. Na indywidualną prośbę możemy przekazać pełne dane podmiotu, który realizował umowę.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Underwoman.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.